На основу члана 78. став 2. Статута општине Петровац на Млави (”Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 1/15-пречишћени текст), члана 17. став 2. и члана 18. Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Петровац на Млави (”Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 8/2008), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању месних заједница за подручје општине Петровац на Млави (”Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 6/2009) и Одлуке о измени Одлуке о оснивању месних заједница за подручје општине Петровац на Млави (”Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 1/17), на предлог председника општине, доносим
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 1.
Расписују се избори за Савете месних заједнице за насељена места на територији општине Петровац на Млави и то: Бистрица, Бошњак, Буровац, Бусур, Везичево, Велики Поповац, Велико Лаоле, Витовница, Вошановац, Добрње, Дубочка, Ждрело, Забрђе, Каменово, Крвије, Кладурово, Кнежица, Лесковац, Лопушник, Манастирица, Мало Лаоле, Мелница, Орешковица, Орљево, Панково, Петровац на Млави, Рановац, Рашанац, Стамница, Стамничка Река, Старчево, Табановац, Трновче, Ћовдин, Шетоње.
Члан 2.
Избори за Савете Месних заједница из члана 1. ове Одлуке одржаће се дана 14.05.2017. године.
Члан 3.
Изборе за Савете Месних заједница за насељена места на територији општине Петровац на Млави из члана 1. ове Одлуке спровешће Општинска изборна комисија општине Петровац на Млави.
Члан 4.
Рокови за вршење изборних радњи за избор чланова Савета Месних заједница почињу да теку даном доношења Одлуке о расписивању избора.
Члан 5.
Избори за Савете Месних заједница одржаће се у складу са Статутима Месних заједница, Одлуком о оснивању месних заједница за подручје општине Петровац на Млави, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању месних заједница за подручје општине Петровац на Млави, Одлуком о измени Одлуке о оснивању месних заједница за подручје општине Петровац на Млави и Упутством Општинске изборне комисије општине Петровац на Млави.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет презентацији општине Петровац на Млави и на огласним таблама за свако насељено место из члана 1. ове Одлуке.

Број: 013-4/2017-02
Датум: 31.03.2017. године

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Mиланче Аћимовић, с.р

Комплетан документ у PDF формату можете преузети ОВДЕ