Обавештавају се удружења грађана која се финансирају из буџета општине за 2020. годину, да су на основу потписаног Уговора о финансирању пројеката и програма организација цивилног друштва, у обавези да изврше повраћај средстава која нису утрошена до 31.12.2020. године.

Повраћај неутрошених средстава (и са рачуна пословних банака и са рачуна трезора) врши се уплатом на:

  •  жиро рачун јавних прихода 840-745151843-03;
  •  позив на број 58-078 (обавезан);
  •  по моделу 97;
  •  сврха уплате : повраћај средстава;
  •  прималац:  Остали приходи у  корист нивоа општине Петровац на Млави, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

На основу члана 8. овог Уговора, у случају да корсник средстава не поштује одредбе овог Уговора, као и у случају ненаменске употребе средстава добијених овим уговором, општина Петровац на Млави ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом.