• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Број: 501-26/20-03/2
  • Датум: 07.08.2020.        
М.Б. 07198264             Шиф. Дел. 75110     Жиро рачун: 840-90640-02        ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs

На основу чл.20 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је носилац пројектаCETIN“ доо  Београд, ул. Омладинских бригада 90, Нови Београд,  поднео Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Базна станица мобилне телефоније „Бања Ждрело“ која се налази на кп.бр. 3215 КО Ждрело, општина Петровац на Млави.

Сагласно члану 20. ст.1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009), овај орган обезбедиће ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана у временском периоду од 11.08.2020. године до 31.08.2020. године у периоду од 11 до 13 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у Великој сали СО Петровац на Млави, у улици Српских владара 165 у Петровцу на Млави, дана 02.09.2020.године, у времену од 12 до 13 часова.

У јавној презентацији и јавној раправи о предметној студији на животну средину, сагласно члану 20. ст.4 Закона о  процени утицаја учествоваће и носилац пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменом облику Општинској управи Петровац на Млави, Одељењу за урбанизам, планирање и развој, Канцеларија број 30, на адресу ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

Обрађивач:                                                                               Руководилац одељења за урбанизам, планирање и развој

Јасмина Милосављевић                                                                                           Милан Поповић

Дипл.аналит.заш.жив.ср.                                                                                           дипл.инж.арх.