• Република Србија
  • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Број: 501-31/21-03/2
  • Датум: 11.05.2021.године
  • ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
М.Б. 07198264             Шиф. Дел. 8411       Жиро рачун: 840-90640-02        ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs

На основу чл. 10. став 5 и 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња РБС „Рановац (црква) ГСМ/УМТС/ЛТЕ800-ПО89/ПОУ89/ПОО89“ село Рановац, општина Петровац на Млави, К.П. 11952, К.О. Рановац, заведен под бројем 501-31/21-03/2 од 10.05.2021. године носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. 11000 Београд, Таковска 2.

Увид у донето Решење, као и у садржину захтева може се извршити у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана од  11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Представници заинтересоване јавности, као и носиоц пројекта могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси преко овог органа.

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ