• Република Србија
  • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Број: 501-16/21-03/2
  • Датум: 22.03.2021.године
М.Б. 07198264      Шиф. Дел. 8411               Жиро рачун: 840-90640-02                 ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs

Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске управе, општине Петровац на Млави, на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Да је дана 19.03.2021. године, под бојем 501-16/21-03/2 донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- – Радио базна станица PO_Veliki_Popovac-BA1402_02  која се налази на кп.бр. 2860 КО Велики Поповац, општина Петровац на Млави, носилаца пројектаVIP MOBILE D.O.O. Beograd“, Милутина Миланковића 1ж 11070 Нови Београд.

Носилац пројекта дужан је да спроведе мере заштите животне средине предвиђене Студијом, а нарочито:

  • У току извођења пројекта;
  • У току рада пројекта:

– мере смањења штетних утицаја на животну средину,

– мере за отклањање штетних утицаја на животну средину,

– мере за избегавање штетних утицаја на животну средину,

  • По престанку рада пројекта;
  • Мере за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу  извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог решења, Општинској управе, општине Петровац на Млави, Одељењу за урбанизам, планирање и развој, улица Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ