Позив за подношење понуда

Преузми документ (PDF)

 

Конкурсна документација

Преузми документ (PDF)

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Преузми документ (PDF)

 

Документација о кредитној способности наручиоца

 


 

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке: Набавка кредита за финансирање капиталних

инвестииција


 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1.

Потецијални понуђач:
Поштована,
Управо смо са сајта преузиле тражену документацију.
Молимо само завршни за 2013 ( у форми еxцел табеле у прилогу).
Унапред хвала,

Наручилац:
Поводом напред наведеног захтева обавештавамо да смо
на инетернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs у Одељку
тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за финасирање капиталних инвестиција,
бр.7/2015 – фолдер Документација о кредитној способности наручиоца- поред Одлуке о
завршном рачуну за 2013. годину, додали завршни рачун за 2013 у форми ехсел табеле.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

———————————————————————————————

Потецијални понуђач:

Поштована,
за потребе израде понуде и учешћа на тендеру који сте расписали, потребно је доставити
следеће информације:
1. Пројекције прихода и расхода за период отплате кредита,
2. Подаци о кредитима у коришћењу, салдо, рочност и начин оптлате,
3. Да ли постоји могућност увида у пројектну документацију, дозволе за извођење
радова и сл. у случају да понуда банке буде изабрана као најповољнија?
Наручилац:

Одговори

1. Пројекција прихода и расхода за период отплате кредита
Пројекција прихода и расхода за период отплате кредита за 2015 –у годину
обухвата само пратеће трошкове задуживања у износу од -1.300.000,00 динара и
трошкове отплате камате у износу од 5.350.000,00 динара.Буџетом за 2015-у годину
предвиђена су само ова средства из разлога –у рок враћања кредита је урачунат период
мировања отплате главнице од 12 месеци.

2. Подаци о кредитима у коришћењу,салдо,рочност и начин отплате
Општина Петровац на Млави има један кредит у коришћењу, бр.партије 56-420-
1304675.1. Уговор о кредиту је закључен као више пројектни програм за
финансирање улагања у општинску инфраструктуру, тј. кредит наменског
карактера. Уговор је закључен 25.10.2011. године, а рок враћања кредита је
25.10.2017.године у који је урачунат и период мировања отплате главнице кредита
до 12 месеци, почев од дана закључења Уговора. Кредит је дугорочан, рочност је 60
месеци а начин отплате – сваког месеца. Салдо на дан 28.04.2015.године износи –
67.443.352,61 динара.

3. Изабрани понуђач моћи ће да изврши увид у конкурсну документацију која
се налази код ЈП “Дирекција за развој и изградњу општине Петровац на Млави“,
ул. Бате Булића бб-трећи спрат ТЦ “Елмос комерц“, 12 300 Петровац на Млави,
чији је оснивач општина Петровац на Млави, као крајњег корисника средстава
кредита, и који спроводи тендере за извођење капиталних инвестиција.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Потецијални понуђач:
Поштована,
за потребе израде понуде и учешћа на тендеру који сте расписали, молим Вас за достављњае
следеће докуметнације и информација:
1. Доставити закључни лист (и биланс стања и биланс успеха) за 2014.годину.
2. Доставити одлуку о извршењу буџета за 2014. годину.
3. Доставити податке о блокади рачуна Општине у последње 3 године. Да ли је Општина
била блокирана иа када?
4. Доставити детаљну пројекцију плана пословања (прихода и расхода у форми буџета) у
току периода отплате кредита са укљученим повлачењима нових кредита, и додатним
инвестицијама.
5. Доставити извршење буџета на консолидованом нивоу за 2012 и 2013. годину.
6. Колики износ кредита је узет у 2014. години (буџетом је планирано 5 милиона)?
7. Буџетом за 2015. годину планирана је отплата дуга у износу од РСД 32.670.000 од чега
се 29.600.000 односи на отплату дуга домаћим кредиторима. Појасните на шта се односи
разлика од 3.070.000.
8. У Буџету Општине за 2015. годину на страни 1 је наведено да укупни текући расходи
износе РСД 675.237.532 односно издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од РСД
187.231.128. На страни 2 је наведено да текући расходи износе РСД 683.357.532 при чему
ови подаци нису усклађени са издацима буџета наведеним на страни 15 и 16 Буџета.
Појасните ова одступања (да ли је у питању пермутација) и који подаци су исправни.
Напомена: буџет није уравнотежен ни у једном случају јер на стр. 15 и 16 расходи нису
добро сабрани.
9. Доставити структуру авр и пвр у 2013. години.
– Појасните неслагање авр и краткорочних обавеза и пвр у 2013. години.
10. Из којих извора ће се вршити отплата кредита, имајући у виду да би у 2016. години на
наплату доспевао и део кредита у коришћењу и део траженог кредита?
11. Појасните висок раст трошкова зарада у 2013. години (да ли је повећан број запослених
или просечне зараде) као и планирано смањење у 2014. и 2015. години? Да ли је план и
реализован у 2014. години?
12. Појасните значајан ниво прихода по основу трансфера и донација који су значајно виши
од прихода од пореза.
13. Појасните значајан планирани раст трошкова донација и трансфера у 2015. години.
– Појасните значајно смањење ових расхода у 2013. години у односу на 2012. годину.

Наручилац:

Одговори
1. Биланс стања и успеха за 2014. годину, оптина је дужна да изради до 15. јуна текуће године,
те Вам исте нисмо у могућности да доставимо.
2. Одлука о завршном рачуну буџета за 2014. годину доноси се тек у јуну месецу 2015. године,
тако да иста не може да се сада достави, а наведену чињеницу можете да утврдите на основу
датума Одлука из 2011,2012 и 2013. године.
2. Закључак о реализацији буџета за 2014. годину бр.06-26/2014-02-1 од 31.12.2014. године, са
прегледом реализације можете преузети на инетернет страници општине Петровац на Млави
www.petrovacnamlavi.rs у Одељку тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за
финасирање капиталних инвестиција, бр.7/2015 – фолдер Документација о кредитној
способности наручиоца
3. Рачун општине Петровац на Млави у последње три године није био блокиран.
4. На наведено питање од стране Комисије већ је дат одговор.
5. Извршење буџета за 2012. и 2013. годину може се можете преузети на инетернет страници
општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs у Одељку тендери-огласи Јавна
набавка – Набавка кредита за финасирање капиталних инвестиција, бр.7/2015 – фолдер
Документација о кредитној способности наручиоца
6. У 2014. години општина није подизала кредит, у буџету је планирано подизање кедита али
исти није подигнут.
7. Буџетом за 2015. годину планирана је отплата дуга у износу од 32.600.000 динара а не
32.670.000 динара, од чега 29.600.000 динара на име кредита а 3.000.000 динара на име лизинга.
8. Табеле која се налази на страни 1. и 2. користи се од стране Министарства финасија као
статистички подаци, На 15. и 16. страни су приказани подаци само за два индректна корисника,
те се они не могу подударити са подацима исказаним на страни 2. Подаци о приходима и
расходима су исказани у табелама на крају Одлуке о буџету (Табела: План прихода и Издаци
буџета по наменама).
9. Општина Петровац на Млави у наведеном периоду нема спроведена књижења на авр и пвр.
10. Отплата у 2016. години, дела кредита у коришћењу као и дела траженог кредита вршиће се
из буџета општине Петровац на Млави.
11. У 2013. години није повећан број запослених већ је дошло до промене у висини зарада
приликом услкађивања коефицијаната запослених у складу са донетом новом Уредбом којом се
регулише предметна материја.
12. Општина Петровац на Млави као ЈЛС у великом делу финасира се од месечних трансфера
које добија од Републике Србије а који зависе од буџета РС.
Одговор на 12. и 13. питање
Планирани раст трошкова донација и трансфера у 2015. години, зависи до пројекције буџета за
текућу годину, а који израђује на основу финасијских планова директних и индиретктних
корисника. Те у складу са тим може до повећања или њиховог смањења од године до године, те
је тако дошло њиховог смањења у 2013. години у односу на 2012. годину.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 


 

Потенцијални понуђач:

Замолио бих вас за доставу следеће документације:

Завршни рачуни за 2011. и 2012. годину – консолидовани,

Ревизорски извештај за 2013. и 2012. (на консолидованом нивоу).

Наручилац:

Ревизорски извештај за 2012 и 2013 годину, као и завршни за 2011. годину, можете преузети на инетернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs у Одељку тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за финасирање капиталних инвестиција, бр.7/2015 – фолдер Документација о кредитној способности наручиоца .

Завршни за 2012. годину, већ је од стране наручиоца дат и исти можете преузети на инетернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs у Одељку тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за финасирање капиталних инвестиција, бр.7/2015 – фолдер Документација о кредитној способности наручиоца – Извршење буџета 2012. Преузими документа (ZIP)
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


 

Потенцијални понуђач:

С обзиром да су финансијски извештаји које сте доставили консолидовани за 2013. годину, а појединачни за 2011. и 2012. годину, замолио бих Вас, да уколико сте у могућности доставите, појединачне извештаје за 2013. годину (на бази којих сте радили консолидацију), како би подаци били упоредиви, и како би могла да се уради финансијска анализа општине.

Наручилац:

На интернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs у Одељку тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за финансирање капиталних инвестиција, бр. 7/2015 – фолдер Документација о кредитној способности наручиоца. У погледу финансијских извештаја за 2011 и 2012. годину достављени су Вам консолидовани, а не појединачно исто као и за 2013. годину.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Потенцијални понуђач:
За потребе израде понуде за кредит Молим Вас за достављање Финансијског извештај
МФ о наплати прихода и извршењу буџета за 2014. годину, а које сте према Правилнику
о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима
и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 79/2011), у обавези да у јануару месецу
текуће године доставите Министарству финансија.

Наручилац:
Финансијски извештај о наплати прихода и извршењу буџета за 2014. годину можете
преузети на интернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs у
Одељку тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за финансирање капиталних
инвестиција, бр. 7/2015 – фолдер Документација о кредитној способности наручиоца.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ (PDF)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Потецијални понуђач

Поштована,
молим Вас за достављање следећих информација:
1. Према завршном рачуну Општине позиција АВР на 31.12.2013. године је износила РДС
197.687 хиљада док је позиција ПВР износила РСД 15.688 хиљада. Молимо Вас да нам
доставите структуру ових позиција на 31.12.2013. године, и ако сте у могућности и на
31.12.2014. године.
2. Шта представља нефинансијска имовина у припреми у износу од РСД 117.358 хиљада на
дан 31.12.2013. године?
3. На питање о пројекцији прихода и расхода током периода отплате кредита Општина је
доставила само податке који се односе на трошкове самог кредита. Молимо Вас да нам
доставите пројекције укупних прихода и расхода (текућих и нефинансијских) као и
суфицита/дефицита Општине, односно пројекције Буџета за наредних 6 година. Такође
молимо Вас да јасно назначите које се све инвестиције планирају у наредном периоду.

Наручилац:
Одговори:
1. Општина Петровац на Млави не поседује аналитичку евиденцију тражених позиција.
2. Нефинасијска имовина у припреми- реч је о путевима и објектима за које још увек није
извршена примопредаја.
3. Пројекцију прихода и расхода општина нема за период од 6. година. У погледу инвестиција
које се планирају у наредном периоду преглед имате у буџету за 2015. годину (табела
капитални пројекти), који је дат на инетернет страници општине Петровац на Млави
www.petrovacnamlavi.rs у Одељку тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за
финасирање капиталних инвестиција, бр.7/2015 – фолдер Документација о кредитној
способности наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


 

Потенцијални понуђач

Поштовани,

Замолио бих за допуну документације:
– Пројекције за време трајања кредита