Позив за подношење понуда

Преузми документ (PDF)

 

Конкурсна документација

Преузми документ (PDF)

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Преузми документ (PDF)

 

Документација о кредитној способности наручиоца

 


 

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке: Набавка кредита за финансирање капиталних

инвестииција


 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1.

Потецијални понуђач:
Поштована,
Управо смо са сајта преузиле тражену документацију.
Молимо само завршни за 2013 ( у форми еxцел табеле у прилогу).
Унапред хвала,

Наручилац:
Поводом напред наведеног захтева обавештавамо да смо
на инетернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs у Одељку
тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за финасирање капиталних инвестиција,
бр.7/2015 – фолдер Документација о кредитној способности наручиоца- поред Одлуке о
завршном рачуну за 2013. годину, додали завршни рачун за 2013 у форми ехсел табеле.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

———————————————————————————————

Потецијални понуђач:

Поштована,
за потребе израде понуде и учешћа на тендеру који сте расписали, потребно је доставити
следеће информације:
1. Пројекције прихода и расхода за период отплате кредита,
2. Подаци о кредитима у коришћењу, салдо, рочност и начин оптлате,
3. Да ли постоји могућност увида у пројектну документацију, дозволе за извођење
радова и сл. у случају да понуда банке буде изабрана као најповољнија?
Наручилац:

Одговори

1. Пројекција прихода и расхода за период отплате кредита
Пројекција прихода и расхода за период отплате кредита за 2015 –у годину
обухвата само пратеће трошкове задуживања у износу од -1.300.000,00 динара и
трошкове отплате камате у износу од 5.350.000,00 динара.Буџетом за 2015-у годину
предвиђена су само ова средства из разлога –у рок враћања кредита је урачунат период
мировања отплате главнице од 12 месеци.

2. Подаци о кредитима у коришћењу,салдо,рочност и начин отплате
Општина Петровац на Млави има један кредит у коришћењу, бр.партије 56-420-
1304675.1. Уговор о кредиту је закључен као више пројектни програм за
финансирање улагања у општинску инфраструктуру, тј. кредит наменског
карактера. Уговор је закључен 25.10.2011. године, а рок враћања кредита је
25.10.2017.године у који је урачунат и период мировања отплате главнице кредита
до 12 месеци, почев од дана закључења Уговора. Кредит је дугорочан, рочност је 60
месеци а начин отплате – сваког месеца. Салдо на дан 28.04.2015.године износи –
67.443.352,61 динара.

3. Изабрани понуђач моћи ће да изврши увид у конкурсну документацију која
се налази код ЈП ”Дирекција за развој и изградњу општине Петровац на Млави”,
ул. Бате Булића бб-трећи спрат ТЦ ”Елмос комерц”, 12 300 Петровац на Млави,
чији је оснивач општина Петровац на Млави, као крајњег корисника средстава
кредита, и који спроводи тендере за извођење капиталних инвестиција.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Потецијални понуђач:
Поштована,
за потребе израде понуде и учешћа на тендеру који сте расписали, молим Вас за достављњае
следеће докуметнације и информација:
1. Доставити закључни лист (и биланс стања и биланс успеха) за 2014.годину.
2. Доставити одлуку о извршењу буџета за 2014. годину.
3. Доставити податке о блокади рачуна Општине у последње 3 године. Да ли је Општина
била блокирана иа када?
4. Доставити детаљну пројекцију плана пословања (прихода и расхода у форми буџета) у
току периода отплате кредита са укљученим повлачењима нових кредита, и додатним
инвестицијама.
5. Доставити извршење буџета на консолидованом нивоу за 2012 и 2013. годину.
6. Колики износ кредита је узет у 2014. години (буџетом је планирано 5 милиона)?
7. Буџетом за 2015. годину планирана је отплата дуга у износу од РСД 32.670.000 од чега
се 29.600.000 односи на отплату дуга домаћим кредиторима. Појасните на шта се односи
разлика од 3.070.000.
8. У Буџету Општине за 2015. годину на страни 1 је наведено да укупни текући расходи
износе РСД 675.237.532 односно издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од РСД
187.231.128. На страни 2 је наведено да текући расходи износе РСД 683.357.532 при чему
ови подаци нису усклађени са издацима буџета наведеним на страни 15 и 16 Буџета.
Појасните ова одступања (да ли је у питању пермутација) и који подаци су исправни.
Напомена: буџет није уравнотежен ни у једном случају јер на стр. 15 и 16 расходи нису
добро сабрани.
9. Доставити структуру авр и пвр у 2013. години.
– Појасните неслагање авр и краткорочних обавеза и пвр у 2013. години.
10. Из којих извора ће се вршити отплата кредита, имајући у виду да би у 2016. години на
наплату доспевао и део кредита у коришћењу и део траженог кредита?
11. Појасните висок раст трошкова зарада у 2013. години (да ли је повећан број запослених
или просечне зараде) као и планирано смањење у 2014. и 2015. години? Да ли је план и
реализован у 2014. години?
12. Појасните значајан ниво прихода по основу трансфера и донација који су значајно виши
од прихода од пореза.
13. Појасните значајан планирани раст трошкова донација и трансфера у 2015. години.
– Појасните значајно смањење ових расхода у 2013. години у односу на 2012. годину.

Наручилац:

Одговори
1. Биланс стања и успеха за 2014. годину, оптина је дужна да изради до 15. јуна текуће године,
те Вам исте нисмо у могућности да доставимо.
2. Одлука о завршном рачуну буџета за 2014. годину доноси се тек у јуну месецу 2015. године,
тако да иста не може да се сада достави, а наведену чињеницу можете да утврдите на основу
датума Одлука из 2011,2012 и 2013. године.
2. Закључак о реализацији буџета за 2014. годину бр.06-26/2014-02-1 од 31.12.2014. године, са
прегледом реализације можете преузети на инетернет страници општине Петровац на Млави
www.petrovacnamlavi.rs у Одељку тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за
финасирање капиталних инвестиција, бр.7/2015 – фолдер Документација о кредитној
способности наручиоца
3. Рачун општине Петровац на Млави у последње три године није био блокиран.
4. На наведено питање од стране Комисије већ је дат одговор.
5. Извршење буџета за 2012. и 2013. годину може се можете преузети на инетернет страници
општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs у Одељку тендери-огласи Јавна
набавка – Набавка кредита за финасирање капиталних инвестиција, бр.7/2015 – фолдер
Документација о кредитној способности наручиоца
6. У 2014. години општина није подизала кредит, у буџету је планирано подизање кедита али
исти није подигнут.
7. Буџетом за 2015. годину планирана је отплата дуга у износу од 32.600.000 динара а не
32.670.000 динара, од чега 29.600.000 динара на име кредита а 3.000.000 динара на име лизинга.
8. Табеле која се налази на страни 1. и 2. користи се од стране Министарства финасија као
статистички подаци, На 15. и 16. страни су приказани подаци само за два индректна корисника,
те се они не могу подударити са подацима исказаним на страни 2. Подаци о приходима и
расходима су исказани у табелама на крају Одлуке о буџету (Табела: План прихода и Издаци
буџета по наменама).
9. Општина Петровац на Млави у наведеном периоду нема спроведена књижења на авр и пвр.
10. Отплата у 2016. години, дела кредита у коришћењу као и дела траженог кредита вршиће се
из буџета општине Петровац на Млави.
11. У 2013. години није повећан број запослених већ је дошло до промене у висини зарада
приликом услкађивања коефицијаната запослених у складу са донетом новом Уредбом којом се
регулише предметна материја.
12. Општина Петровац на Млави као ЈЛС у великом делу финасира се од месечних трансфера
које добија од Републике Србије а који зависе од буџета РС.
Одговор на 12. и 13. питање
Планирани раст трошкова донација и трансфера у 2015. години, зависи до пројекције буџета за
текућу годину, а који израђује на основу финасијских планова директних и индиретктних
корисника. Те у складу са тим може до повећања или њиховог смањења од године до године, те
је тако дошло њиховог смањења у 2013. години у односу на 2012. годину.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 


 

Потенцијални понуђач:

Замолио бих вас за доставу следеће документације:

Завршни рачуни за 2011. и 2012. годину – консолидовани,

Ревизорски извештај за 2013. и 2012. (на консолидованом нивоу).

Наручилац:

Ревизорски извештај за 2012 и 2013 годину, као и завршни за 2011. годину, можете преузети на инетернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs у Одељку тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за финасирање капиталних инвестиција, бр.7/2015 – фолдер Документација о кредитној способности наручиоца .

Завршни за 2012. годину, већ је од стране наручиоца дат и исти можете преузети на инетернет страни