Позив за подношење понуда

Преузми документ (PDF)

 

Конкурсна документација

Преузми документ (PDF)

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Преузми документ (PDF)

 

Документација о кредитној способности наручиоца

 


 

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке: Набавка кредита за финансирање капиталних

инвестииција


 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1.

Потецијални понуђач:
Поштована,
Управо смо са сајта преузиле тражену документацију.
Молимо само завршни за 2013 ( у форми еxцел табеле у прилогу).
Унапред хвала,

Наручилац:
Поводом напред наведеног захтева обавештавамо да смо
на инетернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs у Одељку
тендери-огласи Јавна набавка – Набавка кредита за финасирање капиталних инвестиција,
бр.7/2015 – фолдер Документација о кредитној способности наручиоца- поред Одлуке о
завршном рачуну за 2013. годину, додали завршни рачун за 2013 у форми ехсел табеле.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

———————————————————————————————

Потецијални понуђач:

Поштована,
за потребе израде понуде и учешћа на тендеру који сте расписали, потребно је доставити
следеће информације:
1. Пројекције прихода и расхода за период отплате кредита,
2. Подаци о кредитима у коришћењу, салдо, рочност и начин оптлате,
3. Да ли постоји могућност увида у пројектну документацију, дозволе за извођење
радова и сл. у случају да понуда банке буде изабрана као најповољнија?
Наручилац:

Одговори

1. Пројекција прихода и расхода за период отплате кредита
Пројекција прихода и расхода за период отплате кредита за 2015 –у годину
обухвата само пратеће трошкове задуживања у износу од -1.300.000,00 динара и
трошкове отплате камате у износу од 5.350.000,00 динара.Буџетом за 2015-у годину
предвиђена су само ова средства из разлога –у рок враћања кредита је урачунат период
мировања отплате главнице од 12 месеци.

2. Подаци о кредитима у коришћењу,салдо,рочност и начин отплате
Општина Петровац на Млави има један кредит у коришћењу, бр.партије 56-420-
1304675.1. Уговор о кредиту је закључен као више пројектни програм за
финансирање улагања у општинску инфраструктуру, тј. кредит наменског
карактера. Уговор је закључен 25.10.2011. године, а рок враћања кредита је
25.10.2017.године у који је урачунат и период мировања отплате главнице кредита
до 12 месеци, почев од дана закључења Уговора. Кредит је дугорочан, рочност је 60
месеци а начин отплате – сваког месеца. Салдо на дан 28.04.2015.године износи –
67.443.352,61 динара.

3. Изабрани понуђач моћи ће да изврши увид у конкурсну документацију која
се налази код ЈП ”Дирекција за развој и изградњу општине Петровац на Млави”,
ул. Бате Булића бб-трећи спрат ТЦ ”Елмос комерц”, 12 300 Петровац на Млави,
чији је оснивач општина Петровац на Млави, као крајњег корисника средстава
кредита, и који спроводи тендере за извођење капиталних инвестиција.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Потецијални понуђач:
Поштована,
за потребе израде понуде и учешћа на тендеру који сте расписали, молим Вас за достављњае
следеће докуметнације и информација:
1. Доставити закључни лист (и биланс стања и биланс успеха) за 2014.годину.
2. Доставити одлуку о извршењу буџета за 2014. годину.
3. Доставити податке о блокади рачуна Општине у последње 3 године. Да ли је Општина
била блокирана иа када?
4. Доставити детаљну пројекцију плана пословања (прихода и расхода у форми буџета) у
току периода отплате кредита са укљученим повлачењима нових кредита, и додатним
инвестицијама.
5. Доставити извршење буџета на консолидованом нивоу за 2012 и 2013. годину.
6. Колики износ кредита је узет у 2014. години (буџетом је планирано 5 милиона)?
7. Буџетом за 2015. годину планирана је отплата дуга у износу од РСД 32.670.000 од чега
се 29.600.000 односи на отплату дуга домаћим кредиторима. Појасните на шта се односи
разлика од 3.070.000.
8. У Буџету Општине за 2015. годину на страни 1 је наведено да укупни текући расходи
износе РСД 675.237.532 односно издаци за набавку нефинансијске имови