На основу члана 2.,3., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави (“Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 5/09) и закључка Општинског већа општине Петровац на Млави, бр. 06-37/2016-02-8 од 28.10.2016. године,

            Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на Млави, расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКИХ

ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2016/2017. ГОДИНУ

I

            Расписује се конкурс за доделу стипендија редовним студентима високих школа за школску 2016/2017. годину. Стипендија ће се исплаћивати у току трајања редовне наставе тј. за десет месеци у току школске године (не исплаћују се за месец јул и за месец август). Конкурс се расписује за стипендирање 14 (четрнаест) редовних студената и то:

 

            – 12 (дванаест) студента високих школа чији је просек најмањи 8,50;

            – 2 (два) студента Грађевинског факултета-модул путеви, железнице, аеродроми, дефицитаран кадар на које се не односи најмањи просек оцене 8,50.

II

            На конкурс могу конкурисати редовни студенти друге, треће, четврте, пете или шесте године по програму основних академских студија, као и студенти високих школа који су завршили основне струковне студије и уписали се по програму академских или дипломских студија. Најмање просечна оцена за претходну годину за 12 (дванаест) студента високих школа износи 8,50.

            За 2 (два) студента Грађевинског факултета-модул путеви, железнице, аеродроми као дефицитаран кадар не утврђује се као критеријум најмања просечна оцена 8,50.

III

            Приоритет приликом доношења решења о додели стипендије имају:

  1. Студенти са највишом просечном оценом.

            Уколико два или више студента имају исту просечну оцену, узеће ће се у обзир материјално стање.

  1. За студенте Грађевинског факултета-модул путеви, железнице, аеродроми као дефицитаран кадар не утврђује се као критеријум најмања просечна оцена 8,50.

            У случају постојања више од два кандидата за стипендије за дефицитарне кадрове одабир кандидата вршиће се полазећи од веће просечне оцене и материјалног стања кандидата.

IV

            Студенти приликом конкурисања дужни су да доставе потребну документацију:

  1. Захтев за доделу стипендије,
  2. Потврду о редовном упису за школску 2016/2017. годину,
  3. Потврду о просечној оцени у претходној школској години,
  4. Оверену изјаву о заједничком домаћинству,
  5. Потврду о висини остварених прихода за све чланове домаћинства за првих шест месеци за 2016. годину,

            – за незапослене потврде да нису у радном односу или фотокопију оверене здравствене књижице,

            – за пољопривреднике фотокопију оверене здравствене књижице.

V

            Све пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу: “Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на Млави” (канцеларија бр. 5.).

VI

            Конкурс објавити на огласној табли општине Петровац на Млави и у средствима јавног информисања (Радио, телевизија, интернет сајт општине) и траје 15 дана и то од 01.11.2016. године закључно 16.11.2016. године.

VII

            Неблаговремена, непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

                Кориснику студентске стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије.

           

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Број: 67-104/2016-02

Датум: 01.11.2016. године

Петровац на Млави