На основу члана 2.,3., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави (“Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 5/09) и закључка Општинског већа општине Петровац на Млави, бр. 06-22/2020-01-19 од 02.11.2020. године,

Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на Млави, р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКИХ

ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ

I

            Расписује се конкурс за доделу стипендија редовним студентима високих школа за школску 2020/2021. годину. Стипендија ће се исплаћивати у току трајања редовне наставе тј. за десет месеци у току школске године (не исплаћују се за месец јул и за месец август). Конкурс се расписује за стипендирање 14 (четрнаест) редовних студената и то:

– 11 (jeданаест) студенaта високих школа чији је најмањи просек 8,50

– 1 (један) студент Грађевинског факултета – студијски програм Грађевинарство – дефицитаран кадар на који се не односи најмањи просек оцене 8,50

– 1 (један) студент Факултета политичких наука – студијски програм Политикологија – дефицитаран кадар на који се не односи најмањи просек оцене 8,50

– 1 (један) студент Архитектонског факултета – дефицитаран кадар на који се не односи најмањи просек оцене 8,50.

II

            На конкурс могу конкурисати редовни студенти друге, треће, четврте, пете или шесте године по програму основних академских студија, као и студенти високих школа који су завршили основне струковне студије и уписали се по програму академских или дипломских студија. Најмањa просечна оцена за претходну годину за 11 (jeданаест) студенaта високих школа износи 8,50.

За 1 (једног) студента Грађевинског факултета – студијски програм Грађевинарство, 1 (једног) студента Факултета политичких наука – студијски програм Политикологија и 1 (једног) студента Архитектонског факултета, као дефицитаран кадар, не утврђује се као критеријум најмања просечна оцена 8,50.

            Стипендија се не може користити за поновљену годину студија на истом или другом факултету.

III

            Приоритет приликом доношења решења о додели стипендије имају:

  1. Студенти са највишом просечном оценом.

Уколико два или више студента имају исту просечну оцену, узеће ће се у обзир материјално стање.

  1. За 1 (једног) студента Грађевинског факултета – студијски програм Грађевинарство, 1 (једног) студента Факултета политичких наука – студијски програм Политикологија и 1 (једног) студента Архитектонског факултета, као дефицитаран кадар, не утврђује се као критеријум најмања просечна оцена 8,50.

У случају постојања више од два кандидата за стипендије за дефицитарне кадрове, предност имају на првом месту студенти завршних година студија, а уколико има више студената који су на истој години студија, одабир кандидата вршиће се полазећи од веће просечне оцене и материјалног стања кандидата.

IV

            Студенти приликом конкурисања дужни су да доставе потребну документацију:

  1. Захтев за доделу стипендије,
  2. Потврду-уверење о редовном упису за школску 2020/2021. годину,
  3. Потврду-уверење о просечној оцени у претходној школској години,
  4. Оверену изјаву о заједничком домаћинству,
  5. Потврду о висини остварених прихода за све чланове домаћинства за првих шест месеци за 2020. годину,

– за незапослене потврде да нису у радном односу од Националне службе за запошљавање,

– за пољопривреднике oчитану оверену здравствену књижицу.

V

            Све пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу: “Комисиј