ДАНА 24.02.2017. ГОДИНЕ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ШЕТОЊУ У ПРОСТОРИЈАМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПЕРИОДУ ОД 1000 ДО 1400

ОРГАНИЗУЈЕ

КАРАВАНЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Шта су Каравани запошљавања:

Каравани запошљавања су нава услуга Националне службе за запошљавање  која је усмерена ка руралним подручијима. Процењено је да се лица са тих подручија не налазе на евиденцији Националне службе и не користе услуге и програме Националне службе.  Предпоставка је да су разлози за наведено стање неинформисаност лица о могућностима за пријављивање на евиденцију Националне службе, са једне стране, као и недовољна информисаност о мерама и програмима подршке  у запошљавању које пружа Национална служба. У циљу превазилажења наведене ситуације Национална служба реализује нову, пилот услугу Караване запољавања.

Основне услуге у оквиру каравана запошљавања обухватају:

 • Информисање лица о услугама Националне службе;
 • Пријављивање лица на евиденцију Националне службе;
 • Информисање о правима и обавезама незапослених лица;
 • Информисање о мерама активне политике запошљавања.

Активност се спроводи изласком на терен мобилног тима Националне службе који чине:

 • Саветник за запошљавање
 • Саветник за остваривање права из осигурања за случај незапослености
 • Организатор програма запошљавања

Основна документација која је потребна за пријављивање:

 • Лична карта или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима издата од стране овлашћеног државног органа , у којој постоји податак о пребивалишту
 • Доказ о школској спреми или стручној оспособљености (оргинал на увид)
 • Акт о престанку радног односа ако је лице било у радном односу
 • Други докази у складу са законом

Додатна документација за особе са инвалидитетом:

 • Доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Документација коју подносе страни држављани:

 • Лична карта за странце и нострификована диплома (стално настањење)
 • Пасош и нострификована диплома (привремени боравак)

Лица која траже промену запослења уз основну документацију достављају и уговоре о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:

 • Ученици и студенти – потврда о статусу
 • Пензионере – решење о пензионисању
 • Лицима којима мирују права из радног односа (решење о мировању радног односа)

Лица која присуствују информативном разговору нису у обавези да се пријаве, али им се отварају веће могућности за запошљавање уколико се одлуче да се касније пријаве на евиденције Националне службе.