Дана 26.01.2021. године у недељном листу „РЕЧ НАРОДА“ објављен је Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години.

Конкурс траје 15 дана од дана објављивања у недељном листу „РЕЧ НАРОДА“.


На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16), члана 4. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 16/16 и 8/17), члана 69. Статута Oпштине Петровац на Млави (“Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 2/19), Одлуке о буџету Општине Петровац на Млави за 2021. годину (“Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 16/20) и Oдлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години, бр. 06-2/2021-01 од 22.01.2021. године,

            Општинско веће општине Петровац на Млави, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ

I Предмет конкурса

            Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Петровац на Млави који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину у укупном износу од 9.500.000,00 динара (словима: девет милиона и пет стотина хиљада динара), предвиђених Одлуком о буџету општине Петровац на Млави за 2021. годину (“Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 16/20) програм 13 – развој културе и информисања (1201) ПА 0004 – 9.500.000,00 динара.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника  општине Петровац на Млави о збивањима у области људских права, развоја демократије, унапређивања правне и социјалне државе, заштите деце и младих, образовања, културе, уметничког стваралаштва, развоја науке, развоја спорта и физичке културе, туризма, привреде, заштите животне средине, здравља људи, информисања особа са инвалидитетом и других мањинских група.

Најмањи износ средстава који се може одoбрити за суфинансирање по једном пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одoбрити за суфинансирање по једном пројекту је 2.500.000,00 динара.

II Циљ конкурса

            Циљ конкурса је подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија ради задовољавања потреба грађана на територији општине Петровац на Млави за информацијама и садржајима из свих области живота.

III Право учешћа на конкурсу

            На конкурсу може учествовати:

  • издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
  • правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од три године.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса.

IV Критеријуми за оцену пројеката

            Пројекти пријављени на конкурс биће оцењени према мери у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари