На основу члана 55. Закона о спорту, и члана 41. Статута Спортског савеза општине Петровац на Млави и Одлуке Скупштине Спортског савеза општине Петровац на Млави одржане 03. 03. 2017. године расписујем:

 

Ј А В Н И   П О З И В

За избор Председника Спортског савеза општине Петровац на Млави.

 

Кандидат за председника бира се из редова истакнутих спортских стручњака, стручњака у спорту и спортских радника који добро познају начин функционисања спорта у Општини.

Кандидата за председника мора да подржи најмање 5 редовних чланова Савеза.

Кандидат за председника дужан је да канцеларији Савеза достави свој Програм рада за четворогодишњи период.

Кандидат за председника Савеза прилаже изјаву да не постоје сметње за његов избор прописане чланом 33 Закона о спорту.

Кандидатуре доставити канцеларији савеза до среде 08. 03. 2017. године до 12,00 часова. Јавни позив ступа на снагу даном објављивања на званичном сајту Општине Петровац на Млави.

 

 

Лице овлашћено за спровођење изборног поступка

Иван Радосављевић  с.р.