На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања oпштине Петровац на Млави за 2021. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину број 1730-101-4/2021  од 25.06. 2021. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање , Филијала Пожаревац , Испостава Петровац на Млави  и припадају категорији категорије теже запошљивих  и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Јавни радови се организују на подручју општине Петровац на Млави  , а која  према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припада најнеразвијенијим јединицама локалне самоуправе .

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:

 1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
 2. Роми,
 3. лица без завршене средње школе,
 4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,
 5. особе са инвалидитетом
 6. Остала лица чији је статус теже запошљивих лица дефинисан ЛАПЗ-ом и Акционим планом.

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.

Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима

по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим

областима, једнократно, у висини од:

о 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

о 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

о 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао јавно признати организатор активности образовања одраслих; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају  имају послодавци –извођачи јавног рада чије је седиште на подручју општине Петровац на Млави, односно имају регистровану делатност на територији општине Петровац на Млави  и то:

 • органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,
 • јавне установе и јавна предузећа,
 • привредна друштва,
 • предузетници,
 • задруге и
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац -извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац -извођач јавног рада није регистрован у АПР-у;
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију).

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца -пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, Филијала Пожаревац –Испостава Петровац на Млави  , а  према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајту  www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе, у року од 30 дана од дана истека Јавног конкурса , а након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање општине Петровац на Млави .

Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада коме је 2019, 2020. и 2021. године финансирано спровођење јавног рада у истој области, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Пожаревац  – Испостава Петровац на Млави и  огласној табли општине Петровац на Млави .

БОДОВНАЛИСТА-ЈАВНИ РАДОВИ

Критеријуми Број бодова
Област

спровођења јавног рада

Одржавање и заштита животне средине и природе 10
Социјална заштита и хуманитарни рад 8
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5
Дужина трајања јавног рада 3 и 4 месеца 20
2 месеца 10
1 месец 5
Претходно

коришћена

средства

Националне

службе по

основујавних

радова*

Нису раније коришћена средства 10
Коришћена средства у другим областима у односу на поднету пријаву 5
Коришћена средства у области социјалне заштите и хуманитарног рада 5
Коришћена средства у истој области као поднета пријава (а односи се на одржавање и заштиту животне средине и природе или одржавање и обнављање јавне инфраструктуре) 0
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале** до 10
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 50

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по основу јавних радова” односи се на јавне радове спроведене у 2019, 2020. и 2021. години, које је организовала и финансирала у целости или делимично Национална служба. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале” подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз Јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе / локалног савета за запошљавање и др.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе (или други запослени којег овласти директор Националне службе), Председник општине Петровац на Млави и послодавац -извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план потписан од стране послодавца – извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • изјава послодавца – извођача јавног рада о именовању координатора јавног рада (координатор ангажованих лица на спровођењу јавног рада може бити искључиво запослени / радно ангажовани кога послодавац – извођач јавног рада определи као одговорног за извршавање ових послова);
 • спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;<