На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања oпштине Петровац на Млави за 2021. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину број 1730-101-4/2021  од 25.06. 2021. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање , Филијала Пожаревац , Испостава Петровац на Млави  и припадају категорији категорије теже запошљивих  и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Јавни радови се организују на подручју општине Петровац на Млави  , а која  према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припада најнеразвијенијим јединицама локалне самоуправе .

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:

  1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
  2. Роми,
  3. лица без завршене средње школе,
  4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,
  5. особе са инвалидитетом
  6. Остала лица чији је статус теже запошљивих лица дефинисан ЛАПЗ-ом и Акционим планом.

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.

Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
  • одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима

по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим

областима, једнократно, у висини од:

о 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

о 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

о 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао јавно признати организатор активности образовања одраслих; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврд