На основу члана 2.,3.,4.,5.,6.,7. и 8. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Петровац на Млави, бр. 06-15/13-02-19 од 06.08.2013. године и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују Удружења грађана и финансира се из буџета општине Петровац на Млави у 2016. години, бр. 06-2/16-02-12 од 29.01.2016. године,
Комисија за спровођење јавног конкурса, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У
У 2016. ГОДИНИ СА КОНТА

481941 – ОСТАЛИМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА – ПОЗИЦИЈА 61

Чл. 1.

Позивају се сва удружења грађана да доставе програме од јавног интереса које реализују и који се финансирају из буџета општине Петровац на Млави, у укупном износу од 1.000.000,00 динара (словима: милион динара).

Чл. 2.

Право учешћа на јавни конкурс имају удружења грађана са програмима од јавног интереса у следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци,заштите избеглица, подстицања наталитета, помоћ старима, здравстене заштите, заштите и промовисање људских и мањинских права, подстицање образовања, науке, културе, заштите животне средине и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарних и осталих програма у којима искључиво и непосредно следе јавни интереси.

Чл. З.

Основни критеријум за доделу средстава удружењима грађана из буџета за програме од јавног интереса су:
– да удружење има статус правног лица;
– да је седиште удружења на територији општине Петровац на Млави да се програм реализује на територији општине Петровац на Млави;
– да је удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у судски регистар;
– да удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја; број чланова удружења.

Чл. 4.

Приоритет за доделу средстава имаће удружења грађана која располажу:
– одговарајућим капацитетима;
– своје прогрме рада усмеравају ка већем броју корисника;
– могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове;
– имају успешност у реализацији програма;
– своје програме усмеравају на документима усвојеним иа локалном нивоу, раде на постизању друштвене солидаркости, самопомоћи, помоћ лицима у специфичним животним ситуацијама.

Чл. 5.

Уз образац пријаве, који се може скинути са сајта http://www.petrovacnamlavi.rs/ и узети у Писарници, канцеларија бр. 5, на јавни Конкурс удружења подносе програм који садржи:
– назив и седиште удружења;
– доказ о упису у регистар;
– одлуку удружења о усвајању програма рада за текућу годину;
– прецизирање на коју се област програм односи;
– податке о циљној групи на коју се програм односи;
– финансијски план програма;
– оверену изјаву овлашћеног лица да ће се средства трошити наменски.

Чл. 6.

Комплетна документација за јавни конкурс доставља се у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе подаци о подносиоцу пријаве. Пријава се предаје на писарници Општинске управе са назнаком: “Комисији буџета општине” у року од 8 дана од дана објављивљња јавног конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Чл. 7.

Предлог Одлуке о избору програма удружења грађана који се финансирају из буџета општине Комисија доставља Председнику Општине у року од 7. дана од дана закључења конкурса.

Чл. 8.

Председник на основу предлога Комисије доноси Одлуку о избору програма рада удружења грађана која се финансирају из буџета у року од 5. дана од дана пријема предлога одлуке од стране комисије. Удружења грађана чији су програми изабрани на јавном конкурсу закључују уговор о финансирању програма рада којим се уређују. права , бавезе и одговорност уговорних старна као и начин извештавања о наменском

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Број: 404-54/2016-02
Датум: 11.05.2016. године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ