На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (”Службени гласник РС”,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави (“Службени гласник општине Петровац на Млави”,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),

            Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела је

О  Г  Л  А  С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ”

1.Подаци о јавном предузећу:

            Предузеће послује под пословним именом: Jавно предузећe”Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави”.

            Седиште предузећа је у Петровцу на Млави, улица Бате Булића бб  12300 Петровац на Млави.

            ПИБ: 101587532

            Матични број: 17116029

            Претежна шифра делатности је 42.11 – Изградња путева и аутопутева

           

2.Јавни конкурс се спроводи за радно место:

            Директор Jавног предузећа “Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави”, чији је оснивач општина Петровац на Млави.

3.Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних Законом о раду (”Службени гласник РС”,бр.24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:

            -да је пунолетан и пословно способан;

            -да је држављанин Републике Србије;

            -да има високу стручну спрему VII степен и најмање 3 године радног искуства у струци или на пословима за које је основано предузеће и најмање једну годину на руководећим положајима или вишу школску спрему правног или економског смера и најмање 5 година на руководећем радном месту;

           

            -да је стручњак у области из које је делатност од општег интереса за чије је обављање основано ово јавно предузеће;

           

            -да поседује стручне,организационе и друге способности неопходне за успешно организовање и обављање функције;