Предмет јавне набавке су – Пројекти за путну мрежу у општини Петровац на Млави –
Партија 1 – Израда елабората геомеханичких испитавања и пројекта приврмене саобраћајне
сигнализације за локалну путну мрежу на територији општине Петровац на Млави.

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закључењу уговора