На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 87/2018) члана 10. Уредбе о саставу начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС”, број 27/2020),  чл. 3 Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави (бр. 020-107/2021-02 од 29.06.2021.), на седници Штаба за ванредне ситуације бр 87-25/21-02 од 26.07.2021. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави донео је:

ЗАКЉУЧАК

којим се предлаже председнику општине да донесе одлуку о УКИДАЊУ ванредне ситуације на делу територије општине Петровац на Млави у насељеним местима Добрње, Вошановац, Лопушник, Бошњак, Табановац, Бусур, Буровац

  1. Штаб за ванредне ситуације на основу анализе тренутне ситуације на делу подручја општине угроженом опасношћу, изазваном невременом, тј обилном кишом у периоду од 17. – 18. јула, предлаже председнику општине, да донесе Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Петровац на Млави у насељеним местима Добрње, Вошановац, Лопушник, Бошњак, Табановац, Бусур, Буровац.
  1. Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност општине Петровац на Млави о свим битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање.

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018), чл. 3 Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави (бр. 020-107/2021-02 од 29.06.2021.), а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави бр 87-26/21-02 од 26.07.2021. године,  председник општине доноси,

ОДЛУКУ

о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Петровац на Млави.

1.

Укида се се ванредна ситуација на делу територије општине Петровац на Млави у насељеним местима Добрње, Вошановац, Лопушник, Бошњак, Табановац, Бусур, Буровац.

Ова одлука ступа на снагу од понедљка 26.07.2021. године и биће објављена у Службеном гласнику општине Петровац на Млави.

О б р а з л о ж е њ е

2.

                   Обзиром да је престала опасност због које је ванредна ситуација уведена, а у складу са Чл. 39. Ст 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Сл. гласник РС”, број 87/2018 од 13. XI 2018. год.) потребно је укинути ванредну ситуацију на делу територије општине Петровац на Млави у насељеним местима Добрње, Вошановац, Лопушник, Бошњак, Табановац, Бусур, Буровац.


Оригинална документа можете погледати или преузети:

Закључак

Одлука