skica-lokacije-5-bioskop

На основу члана 3. став 1. тачка 1, члана 12, 14 и 15. Одлуке о постављању и уклањању објеката привременог карактера на површинама јавне намене («Службени гласник општине Петровац на Млави» бр. 2/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за прикупљање понуда за давање у закуп грађевинског земљишта на локацији у КО Петровац на Млави, бр. 06 -11/16-02-3 од 22. 04. 2016. године, Комисија за спровођење огласа, р а с п и с у ј е:

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА НА ЛОКАЦИЈИ БИОСКОП НА К.П. БР. 600 У КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ДРЖАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

I

Даје се у закуп на одређено време грађевинско земљиште, на к.п. бр. 600 КО Петровац на Млави на локацији 5 БИОСКОП предвиђене Програмом постављања привремених објеката на јавним површинама на територији општине Петровац на Млави, («Сл. гласник општине Петровац на Млави» бр. 3/13), за држање два већ постављена монтажно-демонтажна објекта (киоска) у зони II града Петровца на временски период од 5 (пет) година и то:
1. привремени објекат број 6 бруто површине 54 м², за обављање делатности трговине, продаје прехрамбених и других производа на мало, пружање занатских услуга. Почетна цена за добијање земљишта у закуп је 16.200,00 динара месечно (3.000,00 динара за објекат површине до 10 м² и 300,00 динара за сваки м² преко 10 м²).
2. привремени објекат број 7 бруто површине 12,6 м² за обављање делатности трговине, продаје прехрамбених и других производа на мало, пружање занатских услуга. Почетна цена за добијање земљишта у закуп је 3.780,00 динара месечно (3.000,00 динара за објекат површине до 10 м² и 300,00 динара за сваки м² преко 10 м²).

II

Закупнина се плаћа месечно и то до десетог у месецу, а приликом закључења уговора плаћа се за месец у коме се уговор закључује као и за наредни месец.
Будући закупац је дужан да као средство обезбеђења наплате закупнине приликом закључења уговора достави бланко сопствену меницу, оверену потписом и печатом уз коју је дужан да достави копију захтева за регистрацију менице оверену од стране пословне банке и копију картона депонованих потписа издат од стране пословне банке.

III

Понуда мора да садржи:
– за правно лице: назив и седиште, фотокопију решења о упису у регистар надлежног органа (број, датум, назив органа), порески индетификациони број, потпис овлашћеног лица и печат, уредно овлашћење за заступање и понуђени износ закупнине који мора бити у динарском износу исти или већи од почетног износа закупнине, изјаву о прихватању осталих услова из огласа.
– за предузетника: име, презиме, адресу и матични број, фотокопију решења о упису у регистар надлежног органа (број, датум, назив органа), порески индетификациони број, потпис овлашћеног лица и печат, уредно овлашћење за заступање и понуђени износ закупнине који мора бити у динарском износу исти или већи од почетног износа закупнине, изјаву о прихватању услова из огласа.
Неблаговремене и неуредне понуде ће бити одбачене.
Уз понуду се доставља доказ о уплати гарантног износа од 3.000,00 динара на рачун бр. 840-1096804-64 са позивом на број 58-078. Учеснику који не добије земљиште гарантни износ се враћа.
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу «Комисија за спровођење огласа» Српских владара 165. Петровац на Млави поштом или непосредно у Писарници општинске управе (канц.бр.5).

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања на огласној табли СО Петровац на Млави и средствима локалног јавног информисања.
Јавно отварање понуда обавиће се 16.05.2015. год. у 11 часова у Малој сали СО Петровац на Млави.
Детаљни приказ локација је саставни део огласа.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОГЛАСА СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

БРОЈ: 06-11/16-02-3
ДАНА: 05.05.2016. године
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ