На основу члана 21,22,23 и 26 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу дома културе у насељу Ждрело бр. 06-22/16-02-12 од 21.06.2016. године, Комисија за спровођење огласа Општине Петровац на Млави, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ ЖДРЕЛО

I

Даје се у закуп на одређено време на период од 3 (три) година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу, пословни простор који се налази у склопу дома културе у насељу Ждрело на кп. бр. 6956 КО Ждрело, који се састоји од локала површине 29,2 м² и магацинског простора површине 15,2 м² за обављање трговинске делатности.

Почетна цена за добијање у закуп је 38,32 евра месечно (1,0 евра по м² за пословни простор и 0,60 евра по м² за магацински простор).

II

Будући закупац ће наведену закупнину уплаћивати до 5-ог у месецу за претходни месец, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке РС (у супротном ће тећи отказни рок) на уплатни рачун општине Петровац на Млави, који се прибавља у Одељењу за финансије и буџет општине Петровац на Млави.

III

Понуда мора да садржи: доказ о уплати гарантног износа, износ закупнине која се нуди, назнаку за који се пословни простор доставља понуда, изјава о прихватању осталих услова из огласа оверена у писарници општинске управе (канцеларија број 5 ) као и:

– за физичка лица: име и презиме, адресу, фотокопију личне карте и јединствени матични број грађана;

– за предузетника: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број;

– за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде;

Понуђени износ закупнине мора бити исти или већи од почетног износа закупнине уз назнаку за који се пословни простор доставља понуда. Уз понуду се доставља доказ о уплати гарантног износа од 3.000,00 динара на рачун који се прибавља у писарници општинске управе (канцеларија број 5 ).

Учеснику који не добије пословни простор гарантни износ се враћа.

Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу СО Петровац на Млави «Комисији за спровођење огласа» са позивом на број огласа, поштом или непосредно у писарници Општинске управе (канц.бр.5).

Неблаговремене и непотпуне понуде ће бити одбачене.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања на огласној табли СО Петровац на Млави, МЗ Ждрело и средствима локалног јавног информисања.

Јавно отварање понуда обавиће се 01.08.2016. год. у 11 часова у малој сали СО Петровац на Млави.

IV

У року од 30 дана од дана правоснажности решења о давању у закуп пословног простора закључује се уговор са лицем коме се пословни простор даје у закуп.

Закупац не сме добијени пословни простор издати у подзакуп.

Ако лице коме се пословни простор даје у закуп у року из става 1. не закључи уговор Општинско веће општине Петровац на Млави поништиће решење и то лице губи право на уплаћени гарантни износ.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОГЛАСА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

БРОЈ: 06 -22/16-02-12

ДАНА: 29.06.2016. год.

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ