• Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Датум: 25.01.2019.

Комисија за планове општине Петровац на Млави у складу са чланом  50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)  и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“,број 64/2015):

Оглашава

Ј А В Н И   У В И Д

Нацртa Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави и Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације на животну средину

 

Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави објављена је у Службеном гласнику општине Петровац на Млави бр. 5/2009 од 18.11.2009. године

Jавни увид одржаће се у трајању од 30 дана од 29. јануара до 28. фебруара 2019. године у  Малој сали Општинске управе, општине Петровац на Млави, сваког радног дана од 09 до 14 часова и на интернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу извршити увид у изложени Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави и Стратешку процене утицаја Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави на животну средину као и пратећу документацију, ставити примедбе и дати сугестије на исте.

Примедбе, искључиво у писаној форми предају се у писарници Општинске управе Петровац на Млави, ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави, до окончања јавног увида, закључно са 28.02.2019. године, до 15 часова.

Сва ближа обавештења и образложења, по потреби, даваће стручне службе Општинске управе општине Петровац на Млави, Одељење за урбанизам, планирање и развој и чланови Комисије за планове .

У току трајања јавног увида, дана 12.02.2019. године, одржаће се ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави са почетком у 11 часова . Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави одржаће се  у Великој сали Скупштине општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Петровац на Млави на којој ће се расправљати о пристиглим примедбама у току јавног увида одржаће се 12.03.2019.године у Великој сали Скупштине општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави, са почетком у 11.00 часова.

Позивају се сви заинтересовани грађани, предузећа, јавне установе, организације, месне заједнице са подручја обухваћеног  урбанистичким планом, да остваре увид у изложени Нацрт плана и Стратешку процену утицаја на животну средину и узму учешћа у јавном увиду.

  • Општинска управа Петровац на Млави
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој

Комплетну документацију можете преузети ОВДЕ