У понедељак 18.10.2021. године, са почетком у 10,00 часова у Малој сали општине Петровац на Млави одржана је 27. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 2. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ;
 3. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 4.  РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ПОНИШТАВАЊУ КОНАЧНОГ РЕШЕЊА;
 5. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2483/7 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ГОРАНА БРАНКОВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ;
 6. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2480/1 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ДОБРИЦЕ СТАНКОВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ;
 7. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ГАЛЕБ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА РАДНУ 2020/21. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2021/22. ГОДИНУ;
 9. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ;
 10. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ ГАРАНТНОГ ПЕРИОДА;
 11. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 12. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ БУРОВАЦ;
 13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У НАСЕЉУ РАНОВАЦ;
 14. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА ДABAЊУ CAГЛACHOCTИ ЗАКУПЦУ ДА MOЖE ИЗBPШИTИ АДАПТАЦИЈУ ПOCЛOBHOГ ПPOCTOPA;
 15. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ИГОРА НОВАКОВИЋА ИЗ МЕЛНИЦЕ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ ЖДРЕЛО;
 16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ МЕЛНИЦА;
 17. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ ЖДРЕЛО;
 18. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАНОВАЦ ЗА ПОНИШТАЈ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ РАНОВАЦ;
 19. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 20. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОШКОЛСКОГ И СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА;
 21. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР ИЗВРШЕНИХ РАДОВА У ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ МЕЛНИЦА
 22. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
 23. ТЕКУЋА ПИТАЊА.