У петак 17.12.2021. године, са почетком у 10,00 часова у великој сали општине Петровац на Млави одржана је 17. седница Скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 5.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ПОРОДИЧНИХ КУЋА;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА НА ТЕРОТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР”;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИМОПРЕДАЈИ ВОДОВОДА У НАСЕЉУ СТАМНИЦА НА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР”;
 8. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНE ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 9. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМA ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 10. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМA ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 11. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;
 12. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;
 13. ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВЕШТАЈУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ О РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ И ТРОШКОВЕ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ;
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР КОД ПОСЛОДАВЦА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 15. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НАЛОГА КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ДА ПРЕДУЗМЕ МЕРE У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ОБАВЉАЊA КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНА;
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2480/1 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ЖИВОРАДА СТЕВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ;
 18. КАДРОВСКА РЕШЕЊА;
 19. ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.