У понедељак 25.10.2021. године, са почетком у 10,00 часова у великој сали општине Петровац на Млави одржана је 16. седница Скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ;
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ  НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА КП.БР. 7090 КО МЕЛНИЦА И ПРОГЛАШЕЊУ ПАРЦЕЛЕ ПО ВРСТИ ЗЕМЉИШТА – ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ И ПО КУЛТУРИ – ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ ПО ЗАКЉУЧКУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВЦА И ПРОМЕНЕ ПРАВЦА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА БР. 259/2021 ОД 02.2021. ГОДИНЕ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ – О УКИДАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА КП.БР. 5120/2 КО ЖДРЕЛО И ПРОГЛАШЕЊУ ПАРЦЕЛЕ ПО КУЛТУРИ ЗА ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ И ПО ВРСТИ ЗА ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ – О УСПОСТАВЉАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА КП.БР.5119/2 КО ЖДРЕЛО И ПРОГЛАШЕЊУ ПАРЦЕЛЕ ПО ВРСТИ ЗА ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ И ПО КУЛТУРИ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА – О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РАЗМЕНЕ КП.БР.5120/2 ЗА КП.БР.5119/2 КО ЖДРЕЛО ПО ЗАКЉУЧКУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВЦА И ПРОМЕНЕ ПРАВЦА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА БР. 21/2021 ОД 01.03.20 ГОДИНЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОНИШТАВАЊУ КОНАЧНОГ РЕШЕЊА;
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2483/7 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ГОРАНА БРАНКОВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ;

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2480/1 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ДОБРИЦЕ СТАНКОВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ;

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ГАЛЕБ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА РАДНУ 2020/21. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2021/22. ГОДИНУ;
 3. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ;
 4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ ГАРАНТНОГ ПЕРИОДА;
 5. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА ОД СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 6. КАДРОВСКА РЕШЕЊА;
 7. ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.