Моле се представнци удружења грађана који су корисници средстава по јавном конкурсу бр. 404-37/17 -02 од 9.2. 2017. године, да испуне своју уговорну обавезу и доставе кварталне извештаје.

Удружењима која не доставе кварталне извештаје биће обустављена даља додела средстава и раскинут уговор. Извештај је потребно доставити у писарници Општинске Управе (канцеларија 5) у затвореној коверти са насловом “КОМИСИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ.”(канцеларија 26).