Обавештава се јавност да је носилац пројекта КЈП ”ИЗВОР”, ул. Бате Булића бб, 12300 Петровац на Млави поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Изградња магистралног цевовода ПЕХД тип 100 ДН 100 150 мм, НП 10/16 у улици Турски пут, на к.п.бр. 3723 КО Петровац, према градској депонији ”Свине”, на к.п.бр. 4909 КО Петровац, у дужини л=2192 м, у насељу Петровац, општина Петровац.

Обавешетење о поднетом захтеву- Портал