Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење под бројем 501-21/22-03/2 од 20.04.2022. године носиоца пројекта, КЈП ”ИЗВОР”, ул. Бате Булића бб, 12300 Петровац на Млави, за пројекат Изградња магистралног цевовода ПЕХД тип 100 ДН 100 150 мм, НП 10/16 у улици Турски пут, на к.п.бр. 3723 КО Петровац, према градској депонији ”Свине”, на к.п.бр. 4909 КО Петровац, у дужини л=2192 м, у насељу Петровац, општина Петровац.

Обавештење о донетом решењу