Данас је у Великој сали зграде Општине, одржана прва конститутивна седница Општинског савета родитеља. У складу са чланом 121. Закона о основама система образовања и васпитања и актуелним потребама система, потребно је формирати Општински савет родитеља. Састанку су присуствовали чланови школских савета родитеља из  свих школа и савета родитеља предшколске установе са територије општине,помоћник председника општине Борис Гвоздић испред локалне самоуправе,  координатор Актива директора Весна Шуберт, директорка Центра за социјални рад Јасминка Николић, просветни инспектор и остали учесници који ће бити укључени у рад  новоформираног тела. Прва седница Савета одржана је уз следећи дневни ред:

 1. Конституисање новог тела Општинског савета родитеља избор председника и заменика председника.
 2. Упознавање са делокругом рада и улогом Општинског савета родитеља.
 3. Предлог плана рада за школску 2017/18. годину.
 4. Израда пословникао раду Општинског савета.
 5. Разно.

Испред родитеља, за председника Савета изабрана је Вања Миловановић (испред ПУ “Галеб”) а за заменика председника Жаклина Перић (испред ОШ “Жарко Зрењанин”).

Општински савет родитеља чине по два представника савета родитеља свих установа са територије општине. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. • Oпштински савет родитеља:

 • 1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; • 2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
 • 3) прати и разматра могућности за унапређивање доступности и праведности образовања и васпитања за децу, односно ученике из угрожених и осетљивих група на територији општине;
 • 4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
 • 5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
 • 6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе и другим областима од значаја за децу и ученике; • 7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.
 • Ближе услове у вези начина рада општинског савета родитеља заједнички прописују министар надлежан за послове образовања и министар надлежан за послове локалне самоуправе.