Објаве

/Објаве

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2019. години

Комплетан јавни позив можете погледати или преузети ОВДЕ Захтев Изјава

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2019. години 2019-05-21T11:16:46+02:00

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта ЈП „Србијагас“

Број: 501- 22/19-03/2 Датум: 31.05.2019. год. Петровац на Млави   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештава [...]

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта ЈП „Србијагас“ 2019-05-21T10:29:19+02:00

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави у 2019. години

Комплетан ОГЛАС можете погледати или преузети ОВДЕ Формулар пријаве на оглас за Закуп 2019.

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави у 2019. години 2019-05-10T08:23:29+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину

Годишњи програм 2019 Изјава Комисије Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Петровац на Млави за 2019. годину 2019-05-09T10:17:52+02:00

Обавештење о донетом Решењу за пројекат реконструкције каптаже (водозахвата) „Решковица“

Бр.501-16/2019-02 15.04.2019. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ   На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. [...]

Обавештење о донетом Решењу за пројекат реконструкције каптаже (водозахвата) „Решковица“ 2019-04-15T14:31:43+02:00

Обавештење да је носилац пројекта Месна заједница Ждрело, општина Петровац на Млави поднела Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта

Бр.501-16/2019-02 03.04.2019. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештава се јавност да је носилац пројекта Месна [...]

Обавештење да је носилац пројекта Месна заједница Ждрело, општина Петровац на Млави поднела Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта 2019-04-03T13:19:03+02:00

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр 726 КО Петровац у улици Српских владара у Петровцу на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Одељење за Урбанизам, планирање и развој Број: 350-193/19-03/2 Датум: 26.03.2019.   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС [...]

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр 726 КО Петровац у улици Српских владара у Петровцу на Млави 2019-03-26T14:40:28+02:00

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу, доградњу и реконструкцију ТС 110/35 kV Петровац, прикључка на државни пут IIa реда бр. 161 и приступне саобраћајнице, насеље Каменово, општина Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Одељење за Урбанизам, планирање и развој Број: 350-169/18-01 Датум: 22.03.2019.   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС [...]

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу, доградњу и реконструкцију ТС 110/35 kV Петровац, прикључка на државни пут IIa реда бр. 161 и приступне саобраћајнице, насеље Каменово, општина Петровац на Млави 2019-03-24T21:14:16+02:00

Расправа поводом грађанске иницијативе за доношење одлуке о изради студије кумулативног утицаја изградње мини хидроелектрана на току реке Млаве

На основу члана 67. Статута општине Петровац на Млави дана 25.03.2019. године у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у периоду од 12 до 14 часова биће одржана расправа поводом грађанске иницијативе за доношење одлуке о изради студије кумулативног утицаја изградње мини хидроелектрана на току реке Млаве узводно од општине Петровац на Млави и [...]

Расправа поводом грађанске иницијативе за доношење одлуке о изради студије кумулативног утицаја изградње мини хидроелектрана на току реке Млаве 2019-04-02T14:31:29+02:00

Обавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивача

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: службено Датум: 05.03.2019. год. Петровац на Млави   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у [...]

Обавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивача 2019-03-05T11:43:14+02:00