Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години

Дана 25.01.2022. године у недељном листу „РЕЧ НАРОДА“ објављен је Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години. Конкурс траје 15 дана од дана објављивања у недељном листу „РЕЧ НАРОДА“. На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о [...]

Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години2022-01-25T15:10:41+01:00

Обавештење – ранг листа за стипендије 2021/2022

Општина Петровац на Млави ове године доделила је 30 нових стипендија студентима факултета и високих школа за школску 2021/2022. годину, што уз 52 стипендије које су додељене претходних година, укупно износи 82 стипендије. Комплетну табелу можете прегледати или преузети ОВДЕ

Обавештење – ранг листа за стипендије 2021/20222021-12-30T13:50:05+01:00

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину

Поштовани грађани општине Петровац на Млави, имajући у виду знaчaj jaвнoг диjaлoгa o упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa, зaдoвoљствo нам je дa вaм прeдстaвимо Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Петровац на Млави за 2022. годину. С oбзирoм дa сe нajвeћи дeo буџeтских срeдстaвa прикупљa крoз нaплaту пoрeзa, нaшa je oбaвeзa дa грaђaнимa нa jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин [...]

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину2021-12-27T08:48:42+01:00

Решење о додели средстава за финансирање годишњих програма у области спорта у 2022.години

На основу чл. 137. и 138. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016), на основу Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији општине Петровац на Млави бр. 06-30/16-02-02 од 09.08.2016. године, члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и [...]

Решење о додели средстава за финансирање годишњих програма у области спорта у 2022.години2021-12-24T11:54:05+01:00

Други Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне “РЕКА МЛАВА” у Петровцу на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој - У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 55-65. [...]

Други Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне “РЕКА МЛАВА” у Петровцу на Млави2021-12-02T12:30:30+01:00

Обавештење за грађане

Обавештавамо Вас да ће дана 18.11.2021. године (четвртак) у временском периоду од 06:00 до 19:00 часова бити затворена приступна улица код тржног центра "Инвест експорт" (поред Лаваце) у Петровцу на Млави због допремања и монтирања опреме за дечије игралишие "Нивеа". Унапред зхаваљујемо грађанима на разумевању и стрпљењу у току извођења радова и привременом затварању за [...]

Обавештење за грађане2021-11-16T17:49:04+01:00

Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину. Јавна расправа се одржава у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави почев од 15.11.2021. године закључно са 06.12.2021. године, у периоду од 08,00 до 15,00 часова. Заинтересована физичка и правна лица своје примедбе, [...]

Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину2021-11-15T09:27:01+01:00

Јавна расправа о нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2022. годину

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2022. годину. Јавна расправа се одржава у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави почев од 15.11.2021. године закључно са 06.12.2021. године, у периоду од 08,00 до 15,00 часова. Заинтересована физичка и правна лица своје примедбе, предлоге и сугестије [...]

Јавна расправа о нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2022. годину2021-11-15T09:24:19+01:00

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2021/2022 годину

На основу члана 2.,3., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/09) и закључка Општинског већа општине Петровац на Млави, бр. 06-205/2021-01 од 01.11.2021. године, Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на [...]

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2021/2022 годину2021-11-03T11:11:03+01:00

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Урбанистички пројекат за изградњу јавног објекта – предшколске установе – вртића, спратности П+1, на К.П. 2142/20 К.О. Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој - У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон и 9/2020 и 52/2021) и чл. [...]

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Урбанистички пројекат за изградњу јавног објекта – предшколске установе – вртића, спратности П+1, на К.П. 2142/20 К.О. Петровац на Млави2021-10-06T12:37:13+02:00