СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА ПРИЈЕМОМ

Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, има право да буде примљен у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом“.

ОВДЕ можете сазнати све о стицању држављанства пријемом


СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА РОЂЕЊЕМ 

По рођењу важно је уписати дете у матичну књигу рођених ради лакшег добијања држављанства РС, остваривања даљих права у домену Републике Србије и како би се избегла додатна процедура утврђивања држављанства.

 У случају да су оба родитеља или један у тренутку рођења детета држављани Републике Србије а дете рођено у иностранству, захтев за упис у матичну књигу рођених, где се уједно евидентира и држављанство, подноси један родитељ преко дипломатско-конзуларног представништва РС на чијем подручју родитељ који подноси захтев привремено борави. По пријему пријаве ДКП је одмах прослеђује надлежној матичној служби у Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених. Захтев се може поднети и матичној служби општине по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, ради уписа у матичну књигу рођених.

ОВДЕ можете сазнати све о стицању држављанства рођењем


ЛИЧНА КАРТА

Захтев за издавање личне карте подноси се лично полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта.

Од докумената потребно је предати:

 1. претходно издату личну карту или (уколико је изгубљена) другу важећу исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева ( нпр. пасош или возачку дозволу);
 1. доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте и трошкове техничке израде личне карте.
 2. по жељи, није обавезно, фотографију величине 50х50 мм (која верно приказује лик подносиоца захтева, на једнобојној сивој позадини, не старија од шест месеци и која испуњава услове прописане у члану 21. Правилника о личној карти) за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта ;

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећих докумената:

 • извода из матичне књиге рођених (у случају првог издавања биометријске личне  карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података подносиоца захтева евидентираних у наведеном документу);
 • уверења о држављанству (у случају првог издавања биометријске личне карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података подносиоца захтева евидентираних у наведеном документу);
 • извода из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена приликом склапања брака).

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа  уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Истовремено подношење захтева за личну карту и пасош ОВДЕ

Детаљније погледајте ОВДЕ


БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШ

За издавање биометријског пасоша за пунолетно лице потребно је лично поднети захтев у полицијској управи или станици према месту пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, односно у надлежном дипломатско – конзуларном представништву, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. важећу личну карту или, уколико се захтев подноси у надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије, другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева,
 2. пасош чији је рок важења истекао или који не може служити својој намени;
 3. доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша;
 4. није обавезно, али се по жељи подносиоца захтева може приложити и фотографија величине 50х50мм (“an fas”, на једнобојној сивој позадини);
 5. за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка (у писаној форми)

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећих докумената:

 • уверења о држављанству ( у случају првог издавања биометријског пасоша);
 • извода из матичне књиге рођених, извода из матичне књиге венчаних (у случају промене неког од података подносиоца захтева евидентираног у истима).

Напомена: Захтев за издавање путне исправе надлежни орган је дужан да реши у року од 30 дана од дана подношења захтева.

ОВДЕ можете сазнати све о добијању путне исправе – пасоша


УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право регулисан је Законом о јединственом бирачком спи