СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА ПРИЈЕМОМ

Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, има право да буде примљен у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом“.

ОВДЕ можете сазнати све о стицању држављанства пријемом


СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА РОЂЕЊЕМ 

По рођењу важно је уписати дете у матичну књигу рођених ради лакшег добијања држављанства РС, остваривања даљих права у домену Републике Србије и како би се избегла додатна процедура утврђивања држављанства.

 У случају да су оба родитеља или један у тренутку рођења детета држављани Републике Србије а дете рођено у иностранству, захтев за упис у матичну књигу рођених, где се уједно евидентира и држављанство, подноси један родитељ преко дипломатско-конзуларног представништва РС на чијем подручју родитељ који подноси захтев привремено борави. По пријему пријаве ДКП је одмах прослеђује надлежној матичној служби у Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених. Захтев се може поднети и матичној служби општине по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, ради уписа у матичну књигу рођених.

ОВДЕ можете сазнати све о стицању држављанства рођењем


ЛИЧНА КАРТА

Захтев за издавање личне карте подноси се лично полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта.

Од докумената потребно је предати:

  1. претходно издату личну карту или (уколико је изгубљена) другу важећу исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева ( нпр. пасош или возачку дозволу);
  1. доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте и трошкове техничке израде личне карте.
  2. по жељи, није обавезно, фотографију величине 50х50 мм (која верно приказује лик подносиоца захтева, на једнобојној сивој позадини, не старија од шест месеци и која испуњава услове проп