Право на ургентни породични смештај има дете које се нађе у стању потребе хитног збрињавања као и одрасло лице без породичног старања за које Центар за социјални рад утврди да је то најадекватнији привремени облик заштите док се не стекну услови за трајно збрињавање.

Право на ургентни породични смештај обезбеђује се у породици која је посебно обучена за овакав облик смештаја.

Ургентна хранитељска породица има право на једнократне новчане накнаде ради задовољавања хитних потреба корисника смештаја, према ценовнику надлежног министарства за ту врсту и категорију смештаја.

Међусобни односи, права и обавезе Центра за социјални рад и ургентне хранитељске породице регулишу се посебним уговором.