Право на помоћ за школовање деце из породица у стању социјалне потребе може се одобрити деци на редовном или ванредном школовању у основној, средњој или специјалној школи у виду сталног месечног новчаног давања, плаћања интерната, плаћања школске кухиње и слично.

Ово право се остварује на основу закључка стручног тима Центра за социјални рад по коме се одређује висина и начин месечног давања према обезбеђеним средствима за ове намене из буџета општине.