Право на личног пратиоца има дете са сметњама у развоју које је укључено у васпитно-образовну установу до краја редовног школовања укључујући завршетак средње школе, а на основу мишљења интерресорне комисије.

Активности личног пратиоца детета подразумевају одвођење и довођење детета из васпитно-образовне установе, помоћ детета у учењу, комуникација са вршњацима и наставницима и орјентација у простору у току боравка детета у васпитно-образовној установи.

Ближи услови и начин оставривања права биће утврђени посебним правилником који доноси надлежни орган локалне самоуправе.

Поступак за остваривање права на личног пратиоца спроводи Центар за социјални рад.