План рада за 2020. годину


План рада за 2019. годину

Извештај о раду саобраћајне инспекције за 2018. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду за 2018. годину


 План рада за 2018. годину

 Годишњи извештај о раду за 2017. годину


 Извештај о раду за 2016. годину

План рада за 2017. годину


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

Kонтролна листа број 1 –  контрола изградње саобраћајних прикључакана земљишно путном појасу јавних путева

Kонтролна листа број 2 –  контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевимa

Koнтролна листа број 3 –  контрола ванредног вангабаритног превозa

Koнтролна листа број 4 –  контрола активности управљача јавног пута на заштити путевa

Koнтролна листа број 5 –  контрола извођења радова и вршења других штетних радњи од стране корисника јавних путева члан 44. ЗоЈП

Контролна листа број 6 – контрола саобраћајне сигнализације

Контролна листа број 7 – Контрола стања дрвећа и другог растиња поред путева и прегледности у зонама раскрсница

Koнтролна листа број 8 –  контрола изградње полагања инсталација и постројења на земљишном путном и у заштитном појасу јавног пута

Koнтролна листа број 9 –  контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала макадамски коловоз

Контролна листа број 10 – Преглед пута у зимским условима одржавања

Koнтролна листа број 11 –  контрола трупа пута и путног земљишта

Контролна листа број 14 –  јавни превоз путника

Контролна листа број 15 –  локални линијски превоз путника на територији општине

Koнтролна листа број 16 –  ванлинијски превоз путника

Кoнтролна листа број 17 – превоз путника за сопствене потребе

Koнтролна листа број 18 – такси превоз

Контролна листа број 19 – превоз ствари и терета у друмском саобраћају

Контролна листа број 20 – превоз за сопствене потребе – терет

ПРОПИСИ, АКТА И ДОКУМЕНТА

Закони