Како се достављају подаци за локални регистар извора загађивања?

У складу са Правилником којим је прописана методологија вођења локалног регистра, за предузетнике са Листе 2. Обрасце, које можете преузети на овој страници (Образац 1, Образац 2, Образац 3, Образац 4 и Образац 5), треба попунити уз помоћ рачунара.

Један комплет попуњених образаца се доставља у електронској форми, без потписа и овере, на email адресу eko@petrovacnamlavi.rs и jasmina@petrovacnamlavi.rs

Један комплет попуњених и одштампаних образаца, доставља се у канцеларију бр. 5, писарница Општинске управе општине Петровац на Млави у улици Српских владара број 165, 12300 Петровац на Млави или поштом на наведену адресу, са назнаком “За локални регистар извора загађивања”. Одштампани обрасци треба да буду потписани, оверени и укоричени у јединствени документ.

За додатне информације, можете се обратити одељењу за урбанизам, планирање и развој. Контакт особа: Јасмина Милосављевић, млађи саветник за послове заштите животне средине, канцеларија број 30 Општинске управе општине Петровац на Млави или преко e-maila: eko@petrovacnamlavi.rs и jasmina@petrovacnamlavi.rs

 

Преузмите обрасце за локални регистар извора загађивања:

Obrazac 1 – Opšti podaci i sirovine (.xls)

Obrazac 2 – Emisije u vazduh (.xls)

Obrazac 3 – Emisije u vode (.xls)

Obrazac 4 – Emisije u tlo (.xls)

Obrazac 5 – Upravljanje otpadom (.xls)

 

Преузмите прописе којима је регулисано вођење и обавеза достављања података за Локални регистар извора загађивања:

Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon)

Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka (“Sl. glasnik RS”, br. 91/10, 10/13 i 98/16)

Prilog 1 – spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za nacionalni (Lista 1) i lokalni (Lista 2) registar

Prilog 2 – spisak zagađujućih materija

Prilog 3 – VAZDUH – zagađujuće materije po delatnostima

Prilog 4 – VODE zagađujuće materije po delatnostima