На основу чл 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Одлуком о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. и ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације бр 87-11/20-02 од 16.03.2020. Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК
О ОГРАНИЧЕНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

За угоститељске објекте утврђује се следеће радно време за време трајања ванредног стања: кафићи, кафане, кладионице, казина, ресторани и ресторани организовани при хотелима, мотелима и преноћиштима, ноћни барови и дискотеке и други угоститељски објекти, могу бити отворени у периоду од 08:00 до 20:00 часова.

Привредни субјекти односно предузетници из става 1 овог закључка дужни су да измењени распоред, почетак и завршетак радног времена истакну на главном улазу или на другом видном месту објекта.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Закључак (PDF)