На основу члана 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања “Службени гласник РС”, бр. 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла 2020, 57 од 16. априла 2020, 58 од 20. априла 2020., Препоруке Министарства културе и информисања бр 112-01-138/2020-07 од 21.04.2020., На седници Штаба за ванредне ситуације бр 87-44/20-02 од 29.04.2020. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК
О ОТПОЧИЊАЊУ СА РАДОМ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Почињу са радом установе, чији је оснивач општина Петровац на Млави: Културно просветни центар, Завичајни музеј, Народна библиотека „Ђура Јакшић“ , Спортски центар, Спортски савез, Дирекција за омладину и спорт, Туристичка организација, Галерија „Круг“, односно правна лица које су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године обуставиле рад, да наставе са радом.

Правни субјекти из тачке 1. овог закључка, су као послодавци дужни да запосленима обезбеде примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2  (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица), као и мера које се односе на максималан број лица која могу да бораве у затвореном простору, полазећи од делатности установе и функционалног уређења простора посебно са аспекта организације рада у условима епидемије.

Запослени су дужни да се придржавају упутстава одговорног лица у установама и да примењују прописане односно утврђене мере које се односе на употребу средстава за личну хигијену.

Установе из тачке 1. овог закључка дужне су да путем средстава јавног информисања као и редовним увидом у службена гласила прате мере надлежних органа Републике Србије те у сагласју са истим уводе нове, односно прилагођавају и мењају постојеће мере заштите у циљу реализације активности из овог закључка.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а примењује се од 04.05.2020. и  биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Закључак (PDF)