На основу чл 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Одлуком о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. и ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације бр 87-18/20-02 од 22.03.2020. Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК
О ОГРАНИЧЕНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И УСЛУЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Правна лица и предузетници из области трговинске делатности, занатства и услужних делатности, самостално утврђују радно време својих објеката у прописаном интервалу од 07:00 до 16:00 часова за време трајања ванредног стања.

Привредни субјекти, односно предузетници из става 1. овог закључка дужни су да измењени распоред, почетак и завршетак радног времена истакну на главном улазу или на другом видном месту објекта.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Закључак (PDF)