На основу члана 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („С. Гласним РС, бр. и Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, На седници Штаба за ванредне ситуације бр 87-29 /20-02 од 03.04.2020. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК
О ОГРАНИЧЕНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И УСЛУЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Правна лица и предузетници из области трговинске, занатске и услужне делатности, за време трајања ванредног стања самостално утврђују радно време својих објеката у прописаном временском интервалу од понедељка до петка од 07-15 часова, суботом од
07-12 часова, суботом за грађане старије од 65 година малопродајни трговински објекти од  04-07 часова,

Привредни субјекти односно предузетници из става 1 овог закључка дужни су да измењени распоред, почетак и завршетак радног времена истакну на главном улазу или на другом видном месту објекта.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Закључак (PDF)