На основу чл 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Одлуком о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. и ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације бр 87-22/20-02 од 27.03.2020. Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ЗА УТРОШЕНО ГОРИВО ВОЛОНТЕРИМА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Волонтерима који учествују својим хуманитарним радом на територији општине Петровац на Млави за време трајања ванредног стања, а који имају трошкове везане за утрошак горива, надокнадиће се њихово ангажовање, регулисањем трошкова утрошка потрошеног горива на одређеној бензинској пумпи (Симић петрол).

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Закључак (PDF)