На основу члана 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („С. Гласним РС, бр.     и Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, На седници Штаба за ванредне ситуације бр 87- 29 /20-02 од 03.04.2020. године  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК О ДОЗВОЛИ КРЕТАЊА ЛИЦИМА КОЈЕ БРИНУ О СТАРИМ ЛИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Којим се овлашћује командант штаба да лицима која брину о старим лицима, на основу достављеног списка повереника штаба за насељена места изда дозволе за кретање у време полицијског часа како би могли да врше доставу неопходне помоћи старим и угроженим лицима.

Списак лица којима су издате дозволе биће предат надлежном министарству, полицијској управи Пожаревац – полицијској станици Петровац на Млави.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Закључак (PDF)