Обавештавамо Вас да сте дужни да најкасније до суботе 15.01.2022. године доставите годишњи финансијски извештај (наративни и финансијски) на основу Уговора о додели средстава за подстицање програма од јавног интереса и финансирање програма које реализују удружења из буџета општине Петровац на Млави.

Подсећамо Вас, да према члану 4. горе поменутог Уговора, корисник средстава дужан је да достави и финални извештај (финансијски и наративни) по реализацији пројекта који пре свега садржи податке о реализацији програма и утрошеним средствима најкасније до 15. јануара текуће године за претходну. Уз извештаје се обавезно доставља копија комплетне рачуноводствене документације о утрошеним средствима. Недостављањем годишњег финансијског извештаја, удружење неће бити у могућности да конкурише на новом Јавном конкурсу.

Документацију достављате у затвореној коверти са назнаком ” Комисији за расписивање и спровођење јавног позива за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Петровац на Млави -ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ” у писарници Општинске управе општине Петровац на Млави (канцеларија број 5) или поштом на асресу ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

 

Подсећамо Вас да уколико не утрошите средства додељена на основу конкурса закључно са 31.12.2021. године, у обавези сте да извршите повраћај неутрошених средстава.

Неутрошена средства уплаћујете на:

жиро рачун јавних прихода 840-745151843-03;

   позив на број 58-078 (обавезан);

   по моделу 97;

   сврха уплате : повраћај средстава;

   прималац:  Остали приходи у  корист нивоа општине Петровац на Млави, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

 

Срдачан поздрав и срећне празнике, жели Вам

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења грађана која се финансирају из буџета Општине

 

Образац финансијски извештај табела

Образац наративни финансијски извештај