РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Петровац на Млави
Одељење за урбанизам

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС и 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта (Сл. гласник РС, бр.43/10)

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ И ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5574 КО ТРНОВЧЕ

1. На јавну презентацију излаже Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног и економског објекта на катастарској парцели број 5574 КО Трновче , који је урађен од стране “ Гаус” , д.о.о. Београд, Подносилац захтева је Животић Слободан из Трновча.
2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, у приземљу , канцеларија бр.10, Општинске управе Петровац на Млави, улица Српских владара 165, у Петровцу на Млави.
3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је дипл.инж.арх. Снежана Станковић Мијатовић.
4. Јавна Презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, и то од 04.06.2015. до 11.06.2015. године, сваког радног дана од 07.00 часова до 09.30 часова. Место одржавања јавне презентације су просторије Одељења за урбанизам, у приземљу , канцеларија бр.10, Општинске управе Петровац на Млави, улица Српских владара 165. у Петровцу на Млави.

(Објављено у дневном листу “Данас” 28.05.2015.)