На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) , наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

Образложење:
У поступку спровођења поступка јавне набавке под бр:404-60/16-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији дошло до техничке омашке приликом састављања у спецификацији услуга и Угоститељски објекат мора да се налази на територији насељеног места Петровац на Млави не удаљенијим од 10 км. од седишта наручиоца (ул. Српских владара бр.165, 12 300 Петровац на Млави) и да располаже одговарајућим паркинг простором испред угоститељског објекта. , на начин како је то напред описано, те је у складу са ЗЈН, Конкурсном документацијом и објављеним јавним позивом извшена измена конкурсне документације. Иста ће бити објавњена на Порталу Јавних набавки и интернет страни наручиоца.
Нови текст спецификације и то образаца:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
и
УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКТА
Угоститељски објекат мора да се налази на територији насељеног места Петровац на Млави не удаљенијим од 10 км. од седишта наручиоца (ул. Српских владара бр.165, 12 300 Петровац на Млави) и да располаже одговарајућим паркинг простором испред угоститељског објекта.

са упутсвом како да се попуни дат у прилогу је саставни део конкурсне докуентције и понуђачи су дужни да своју понуду искажу у складу са њим.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Угоститељске услуге вршиће се за рачун наручиоца тако што се извршилац обавезује да наручиоцу стави на располагање одговарајуће капацитете у свом угоститељском објекту за свечани ручак поводом Дана општине за 180 особа.

Понудом мора да буде обухваћено послуживање хране и то:

– Предјело: – порција 150г.

-Пилећа чорба- порција 200г.

-Роштиљ: динстана телетина – порција 400г.

– српска салата – порција 200г.

-Погача мала

-Палачинка

и пића за 180 особа у количинама које нису ограничене и то:

– виски ”Joni Wаlker” или одговарајуће
– домаћа ракија (дуња, шљива)
– вермут
– пелинковац
– ракија виљамовка
– coca-cola или одговарајуће
– fanta или одговарајуће
– bitter-lemon или одговарајуће
– ђус
– минерална вода „Књаз Милош“ или одговарајуће
– негазирана вода
– вино „Rose“или одговарајуће
– вино „Chardonnay“ или одговарајуће
– вино „Cabernet“ или одговарајуће
– пиво „Лав“ или „Јелен“ или одговарајуће.

За наведену услугу извршилац је обавезан да сачини рачун потписан од стране наручиоца. Саставни део рачуна је каса – парагон блок са детаљном спецификацијом извршене услуге и фискални рачун.
Угоститељски објекат мора да се налази на територији насељеног места Петровац на Млави не удаљенијим од 10 км. од седишта наручиоца (ул. Српских владара бр.165, 12 300 Петровац на Млави) и да располаже одговарајућим паркинг простором испред угоститељског објекта.
Пружање уговорених угоститељских услуга извршиће се 04.06.2016. године.