• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за Урбанизам, планирање и развој
  • Број: 501-19/20-03/2
  • Датум: 12.06.2020.год.
М.Б. 07198264             Шиф. Дел. 8411       Жиро рачун: 840-90640-02        ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs

На основу чл. 10. став 5 и 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Бања Ждрело кп.бр.3215 КО Ждрело, општина Петровац на Млави, заведен под бројем 501-19/20-03/2 од 12.06.2020. године носиоца пројекта Теленор д.о.о. Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд.

Увид у донето Решење, као и у садржину захтева може се извршити у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана од  11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Представници заинтересоване јавности, као и носиоц пројекта могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси преко овог органа.