На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана 20. став 1. тачка 9. Статута општине Петровац на Млави (“Службени гласник општине Петровац на Млави, бр. 1/15 – пречишћен текст, 3/17), а на предлог Комисије за спровођење Конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општинa Петровац на Млави,

Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 06.06.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА „ИЗВОР“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

I

Миленко Вићентијевић, дипломирани машински инжењер из Великог Поповца, именује се за директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави, на период од четири године.

II

Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику општине Петровац на Млави“.

III

Ово решење је коначно.

IV

Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику општине Петровац на Млави“ и на интернет страници општине Петровац на Млави.

Образложење

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен Статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

Статутом општине Петровац на Млави, чланом 20. став 1. тачка 9. прописано је да Скупштина општине именује директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом.

Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 23.03.2017. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави и огласила Јавни конкурс за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави.

Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 30/2017, дневном листу „Данас“ и на интернет страници општине Петровац на Млави.

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ .

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, коју је именовала Скупштина општине Петровац на Млави на седници одржаној 23.12.2016. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавном конкурсу за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави, благовремено поднета једна пријава. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 10.05.2017. године а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави, и то:

  1. Миленко Вићентијевић, дипломирани машински инжењер из Великог Поповца.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа, спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим разговором, извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 16.05.2017. године, утврдила резултате за кандидата и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави, на коју је уврстила кандидата који је испунио прописане услове за избор директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави.

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави, утврђен је предлог да се за директора Комуналног јавног предузећа „Извор“ Петровац на Млави, именује први кандидат са Ранг листе, Миленко Вићентијевић, дипломирани машински инжењер из Великог Поповца, на период од четири године.

На основу напред наведеног, Скупштина општине одлучила је као у диспозитиву решења.

Ово решење је коначно.

        Поука о правном средству: Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Брoj: 020-148/2017-02

Датум: 06.06.2017. године

ПРЕ