На основу чл. 137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016), на основу Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији општине Петровац на Млави бр. 06-30/16-02-02 од 09.08.2016. године, члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101-2016 – др. закон и 47/2018), 69. Статута општине Петровац на Млави (”Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 2/19), члана 19. и 39. Одлуке о Општинском већу општине Петровац (“Општински службени гласник”, бр. 28/04 и 30/04) и (“Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 6/15),  Општинско веће општине Петровац на Млави, решавајући по предлогу Комисије за спорт бр. 66-9/21-01/1 од 15.12.2021. године,  на седници одржаној дана 23.12.2021. године, доноси Решење о додели средстава за финансирање годишњих програма у области спорта у 2022 години

Решење о додели средстава у области спорта