• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Број: 501-35/19-03/2
  • Датум: 06.12.2019.

М.Б. 07198264      Шиф. Дел. 8411               Жиро рачун: 840-90640-02                 ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs

 

Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске управе, општине Петровац на Млави, на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Да је дана 05.12.2019. године, под бојем 501-35/19-03/2 донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Пословног објекта Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави-Центар за сакупљање и сепарацију комуналног отпада за општину Петрвац на Млави, носилаца пројекта Општина Петровац на Млави-Општинска управа.

Носилац пројекта дужан је да спроведе мере заштите животне средине предвиђене Студијом, а нарочито:

  • У току извођења пројекта;
  • У току рада пројекта:

– мере смањења штетних утицаја на животну средину,

– мере за отклањање штетних утицаја на животну средину,

– мере за избегавање штетних утицаја на животну средину,

  • По престанку рада пројекта;
  • Мере за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу  извршити увид у донето Решење радним даном од 10 до 12 часова у просторијама Општинске управе, општине Петровац на Млави, Одељењу за урбанизам, планирање и развој, Канцеларија број 30, улица Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ