Одељење за имовинско правне послове, привреду и друштвене делатности општинске управе општине Петровац на Млави, решавајући у поновном поступку, на основу Решења Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода 44 број 217-11570/2014­10 од 19. априла 2021. године у предмету Мирјане Матовић из ужица, за доделу државне помоћи ради отклањања штете на стамбеним објектима настале елементарном непогодом – поплавом у мају 2014. године, на основу члана 40. и 41. став 3. Закона 0 отклањању последица поплава у Републици Србији (“Службени Гласник PC’ бр. 75/14, 64/2015 и 68/2015. др.Закон), у складу са Државним програмом обнове за оштећене породичне објекте (“Службени Гласник РС”, бр.77/14) и чл. 136. и чл.171. Закона 0 општем управном поступку (“Службени Гласник PC”, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), доноси:

Resenje Mirjana Matovic 16.06.2021.god