Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 04.06.2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон +381 64 86-79-863, +381 64 86-79-821,

е-mail: tanja@petrovacnamlavi.rs и pr@petrovacnamlavi.rs .

Јавни позив са детаљима конкурса, критеријуме, као и целокупну конкурсну документацију (word ili pdf) можете преузети са линкова у наставку:

Јавни конкурс-привредни субјекти

Прилог 1-Пријавни образац-привредни субјекти

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 1-Пријавни образац-привредни субјекти

Прилог-2-Изјава

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог-2-Изјава

Прилог 3 – Изјава

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 3 – Изјава

Прилог 4-Критеријуми

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-уПрилог 4-Критеријуми

Појашњење начина формирања цене за сваку од мера

Листа превредних субјеката који учествују у спровођењу мера

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, на адресу Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави- Комисија за реализацију и надзор над извршавањем  мера енергетске санације или лично на писарници (канцеларија број 5) у згради општинске управе општине Петровац на Млави.