Јавни конкурс за грађане

Одлука о расписивању јавног позива

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 1 домаћинства

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 1А стамбене заједнице

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 2 са привредним субјектима

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 3 изјава

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 4 критеријуми

Закључак о продужетку рока јавног конкурса

 

 

НАПОМЕНА: У тексту Јавног конкурса у одељку V налази се ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА коју је неопходно поднети уз пријаву на јавни конкурс за домаћинства и за стамбене заједнице. Под тачком 6) у делу који се односи на пријаву коју подносе домаћинства потребно је приложити Изјаву о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата или очитаном личном картом, која се оверава код нотара.

 

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде – HE ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Петровац на Млави, или препоручено поштом на адресу:

Општина Петровац на Млави, Улица Српских владара број 165, 12300 Петровац на Млави – Комисија за реализацију мера енергетске санације.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефоне

+381 64 86-79-863, +381 64 86-79-821, у периоду 07:00 – 15:00, електронска адреса: e-mail: tanja@petrovacnamlavi.rs, pr@petrovacnamlavi.rs.