На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 87/2018) члана 10. Уредбе о саставу начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС”, број 27/2020),  чл. 3 Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави (бр. 020-107/2021-02 од 29.06.2021.), на ванредној седници Штаба за ванредне ситуације бр 87-12/21-02 од 18.07.2021. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави донео је:

ЗАКЉУЧАК

којим се предлаже председнику општине да донесе одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Петровац на Млави у насељеним местима Добрње, Вошановац, Лопушник, Бошњак, Табановац, Бусур, Буровац

  1. Штаб за ванредне ситуације на основу анализе тренутне ситуације на делу подручја општине угроженом опасношћу, изазваном невременом, тј обилном кишом у периоду од 17. – 18. јула, предлаже председнику општине, да донесе Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Петровац на Млави у насељеним местима Добрње, Вошановац, Лопушник, Бошњак, Табановац, Бусур, Буровац која ступа на снагу даном проглашења тј од 18.07.2021.
  1. Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност општине Петровац на Млави о свим битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање.

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018), чл. 3 Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави (бр. 020-107/2021-02 од 29.06.2021.), а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави бр 87-13/21-02 од 18.07.2021. године,  председник општине доноси,

ОДЛУКУ

о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Петровац на Млави

  1. Проглашава се ванредна ситуација на делу територије општине Петровац на Млави у насељеним местима Добрње, Вошановац, Лопушник, Бошњак, Табановац, Бусур, Буровац.
  2. Ванредна ситуација се проглашава на основу анализе анализе тренутне ситуације на делу подручја општине угроженом опасношћу, изазваном невременом, тј обилном кишом у периоду од 17. – 18. јула.
  3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински Штаб за ванредне ситуације општине Петровац на Млави у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018) и други надлежни органи.
  4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације браничевског округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС браничевског округа, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

Ова одлука ступа на снагу од недеље 18.07.2021. године и биће објављена у Службеном гласнику општине Петровац на Млави.


Закључак Штаба за ванредне ситуације

Одлука о проглашењу ванредне ситуације


Велике количине кишних падавина су проузроковале слично као 2018. године бујичне воде у насељеним местима Добрње, Вошановац, Лопушник, Бошњак, Табановац, Бусур, Буровац.
У самом Бусуру тј. језеру дошло је до контролисаног преливања бране, где је вишак воде са ње одведен каналима низводно. Недавном изградњом нове преливне бране и помоћних објеката – каскада на бујичним потоцима који долазе са оближњих брда, потпуно је умањена опасност од већих поплава и штета, тако да су исти оправдали своју функционалност.
Путеви (регионални) у селима Табановац, Добрње и Буровац су неко време били у прекиду због изливања реке Бусур и бујичних потока.